Klubbadministasjon

Her finner du nyttig informasjon om driften av klubben i det daglige.

Siden er lagt opp med lenker til nyttige dokumenter, lover og regler.


 1. Håndbok for basketgruppen
 2. Overganger
 3. Utlegg og kjøregodtgjørelse
 4. Politiattest
 5. Hallvakt
Håndbok for Basketgruppen

Håndboken er laget som et hjelpemiddel for trenere, spillere, foreldre og tillitsvalgte i basketgruppen i Kjelsås Idrettslag, heretter kalt Kjelsås Basket. Med tillitsvalgte forstås alle som har frivillige roller for basketgruppen inkludert gruppestyret og lagledere.

Innholdet i håndboken skal være kjent av trenere, gruppekontakter og styret

Håndboken er basis for basketgruppens virksomhet og bør derfor være kjent av alle foreldre

Se dokumentet her:


Overganger

For spillere i aldersbestemte klasser gjelder følgende:

«Anti-fisking»

Kjelsås basket skal ikke bedrive ‘fisking’ av spiller i andre klubber. Dette er ødeleggende for klubbene og er også regulert i regelverket (se Kapittel 9 seksjon A). Klubben skal alltid ta kontakt med avgivende klubb for å sjekke at en potensiell overgang har foregått etter intensjonen rundt ‘anti-fisking’.

Prosessen for overgang

Når en spiller fra en annen klubb ønsker å spille for Kjelsås er det følgende rutine som gjelder:

 1. Spilleren må laste ned og fylle ut første del av overgangsskjema. Se link til overgangsskjema under.  
 2. Spilleren må betalte inn overgangsgebyr (informasjon finnes i skjema).
 3. Overgangsskjema og kvittering sendes så til basket@kjelsaas.no
 4. Klubben tar kontakt med avgivende klubb for å sjekke at dette er kjent og at spillereglene er fulgt
 5. Klubben signerer og sender inn overgangsskjema
 6. Region Øst (evt NBBF ved overgang mellom regioner) innhenter signatur fra avgivende klubb. Når denne er mottatt blir overgangen behandlet. Kjelsås får beskjed straks overgangen er godkjent.

NB; Det kan påløpe karantenetid for spilleren. Se mer om dette i regelverket fra NBBFUtlegg og kjøregodtgjørelse

For utlegg som skal refunderes av klubben, følger vi de rutiner som er beskrevet i NIFs Økonomihåndbok. Basert på dette følger Kjelsås Basket følgende retningslinjer:

 1. Alle utlegg skal være forhåndsgodkjent av klubben for at man kan vår disse refundert
 2. Den som har hatt utlegget må fylle ut Utleggskjema: Klikk her for å finne rett skjema
 3. Den som skal få refunderte kjørelister må fylle ut KIL Kjørebok: Klikk her for å finne rett skjema
 4. Skjema må signeres, og inkludere bilag (kvittering) for alle utlegg
 5. Skjema og bilag sendes til basket@kjelsaas.no for godkjenning
 6. Etter godkjenning vil regnskapskontoret i Kjelsås IL overføre penger på konto ila noen få arbeidsdager

 

Fra NIF sin Øknomihånbok

Utgiftsrefusjoner

Ved refusjon av utlegg skal bilagene/kvitteringene festes på idrettslagets standard utgiftsrefusjonsskjema og skjema skal signeres av den som krever penger refundert, samt godkjennes i henhold til idrettslagets fullmaktmatrise. Formål med utlegget skal alltid påføres.

Ved dekning av reise- og oppholdsutgifter skal det alltid påføres hvem utgiftene gjelder og eventuelt hvilket arrangement den reisende har deltatt på. Ved dekning av utgifter til mat/drikke skal det alltid oppgis formål og hvem bevertningen dekker.

Standard utgiftsrefusjonsskjema ligger som vedlegg til idrettslagets økonoimhåndbok.


Politiattest

Alle som skal ha trener eller tillitsverv i Kjelsås basket må vise politiattest.

Hvorfor kreves det politiattest?

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.

For mer informasjon se NIF sine side

Søknadsprosedyre:

 1. Last ned og fyll ut skjema «Bekreftelse for formål til søknad»
 2. Gå til politiet sider på nett
  1. Du kan logge deg inn med BankID / BankId på Mobil
  2. Fyll inn søknad og legg ved ferdigsignert skjema «Bekreftelse for formål til søknad»
 3. Det vil gå litt tid før du får svar
 4. Når du har fått svar må resultatet forevises Kjelsås IL.
  1. Attesten er personlig og skal ikke oppbevares hos Kjelsås, du velger seg om du viser en ‘ren’ attest ved ved oppmøte, eller å sende den til kontoret@kjelsaas.no
  2. Kjelsås IL plikter å arkivere at du har vist en attest, men skal ikke oppbevare eller arkivere selve attesten
 5. Kjelsås basket får beskjed om at du har vist en attest eller ikke, men aldri innholdet i attesten

Hallvakt 

Den største dugnadsinnsatsen foreldre og foresatte gjør i Kjelsås basket gjør er å sitte 'Hallvakt'.

Kjelsås basket har inngått en driftsavtale med eier av hallen (Oslo kommune v/ Bymiljøetaten-BYM). Denne avtalen regulerer våre forpliktelser til å bemanne hallen i forbindelse med treninger og andre arrangmentet.  Hovedhensikten er å ivareta sikkerhet for de som oppholder seg der, samt å passe på bygget på vegne av kommunen. For dette mottar vi ca 140.000 NOK i året (avalen prisjusteres årlig). 

Hovedpunktene i avtalen er:

 • 'Driver' (Kjelsås basket) plikter å ha en ansvarlig representant som må være fylt 18 år og gjennomgått brannopplæring i alle hallens åpningstider
 • Driver skal ha tillsyn med de som bruker hallen, låse og lukke dører og vinduer, stenge dusjer, rydde, tømme søppel, ansvarlig ved rømning ifb med brannalarm og melde fra til BYM om feil og mangler på kommunens eiendom
 • Avtalen som er inngått mellom Kjelsås IL og Oslo Kommune kan du se her: Engebråten driftsavtale 2015-2019.pdf (Avtalen er fornyet på samme vilkår i påvente av at ny avtale skal skrives)

Hallvaktinnstruks

Kjelsås basket har utarbeidet en innstruks for hallvakter så vel som kioskvakter. Denne finner du her: Hall- og kioskvaktinstruks for Engebråten Nov 2019.pdf

Det er viktig at alle som skal sitte hallvakt / ha kioskvakt setter seg godt inn i disse rutinene. 

Hallvakter for høsten 2020

Vaktlisten for høsten 2020 er som følger:

Hallvakt-vikarer


Max de Faria Loe
984 71 042 | maxpencilfish@gmail.com

Isak Diesen
466 32 130 | hjemmeisak@yahoo.no

Magnus Standerholen Sjøli
941 85 508 | magnus.s.sjoli@icloud.com 

Håvard Oftung Strandbu
413 54 833 | havard.oftung@gmail.com

Sigrid Skjeflo
472 90 097 | sigrid1505@hotmail.com

Morten Skårberg
941 91 915


Anbefalt timepris kr. 150,-Levert av IdrettenOnline